Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Break Into The Box: Break into the box B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Amsterdamseweg 199, 6813GJ te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 78255716.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Break Into The Box heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: Break Into The Box en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen die rechtstreeks middels de Website is of wordt aangegaan en in het kader waarvan de Wederpartij, tegen betaling, aanspraak maakt op de levering van een of meerdere Fysieke Boxen en voor bepaalde tijd gebruik kan maken van de digitale escape games die middels de Webruimte worden aangeboden.
6. Website: www.breakintothebox.nl.
7. Webruimte: het middels haar inloggegevens exclusief voor de Wederpartij toegankelijke gedeelte van de Website.
8. Fysieke Box: alle in de kader van de Overeenkomst door Break Into The Box aan de Wederpartij te leveren en aan de Wederpartij in eigendom over te dragen zaken, betreffende een of meerdere boxen met attributen voor het spelen van de betreffende escape games.
9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Break Into The Box tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere tot stand gekomen Overeenkomst als zodanig.
2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
3. Indien Break Into The Box niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Break Into The Box het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Elk aanbod van Break Into The Box tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend. Break Into The Box is nimmer verplicht een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan.
2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Break Into The Box dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Break Into The Box op de daartoe door Break Into The Box aangewezen wijze is aanvaard en de Wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld. Vervolgens zal Break Into The Box de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN
1. De Consument kan de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de Fysieke Box(en) zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
2. Toegang tot de Webruimte binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
3. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Break Into The Box aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Break Into The Box. Zo spoedig mogelijk nadat Break Into The Box in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Break Into The Box de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Fysieke Box(en) en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Fysieke Box(en) slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Fysieke Box(en) te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Fysieke Box(en) slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Fysieke Box(en) onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Break Into The Box retourneren.
6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Fysieke Box(en) die het gevolg is van een manier van omgaan met de Fysieke Box(en) die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Break Into The Box is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
7. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van de Consument overeenkomstig lid 2, is de Consument Break Into The Box voor de middels de Webruimte geboden online escape games een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van die verbintenis dat door Break Into The Box is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van die verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Break Into The Box is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs van het gebruik van de Webruimte zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
8. Teruglevering van de Fysieke Box(en) dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
9. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Fysieke Box(en) voor rekening van de Consument.
10. Break Into The Box zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering van de Fysieke Box(en) en het evenredige bedrag als bedoeld in lid 7, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Fysieke Box(en) door Break Into The Box is/zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Fysieke Box(en) daadwerkelijk retour is/zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 5. | GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN –BEPERKINGEN BIJ GEBRUIK VAN DE WEBRUIMTE
1. Gebruik van de Webruimte is uitsluitend toegestaan voor doeleinden waarvoor de Webruimte door Break Into The Box aan de Wederpartij in gebruik is gegeven.
2. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de Webruimte op enigerlei wijze te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder wordt onder meer doch niet uitsluitend bedoeld, het inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Break Into The Box of derden.
3. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle activiteiten die onder haar account op de Webruimte worden verricht. De Wederpartij is gehouden haar inloggegevens voor toegang tot haar account geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de Wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde Wederpartij toegerekend.

ARTIKEL 6. | LOOPTIJD EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
De Overeenkomst wordt met ingang van de dag van totstandkoming van de Overeenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden. Tenzij de Overeenkomst uiterlijk een maand vóór het verstrijken van de bepaalde looptijd is opgezegd, wordt deze stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Opzegging van de Overeenkomst die voor onbepaalde tijd stilzwijgend is verlengd, geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient Schriftelijk en tegen het einde van de maand te geschieden, met dien verstande dat een Consument de stilzwijgend verlengde Overeenkomst tegen elke dag van de maand kan opzeggen.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN FYSIEKE BOXEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van de Fysieke Box(en) door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres.
2. Het risico van verlies en beschadiging van de Fysieke Box(en) gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Fysieke Box(en) door of namens de Wederpartij in ontvangst is/zijn genomen.
3. Indien de Fysieke Box(en) niet kon(den) worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Break Into The Box gerechtigd de Fysieke Box(en) voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Break Into The Box verschuldigde betaling. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij.
4. Break Into The Box spant zich in om de eventuele leveringstermijn waartoe zij zich in het kader van Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreft deze termijn nimmer een fatale termijn. Het verzuim van Break Into The Box treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Break Into The Box Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Break Into The Box na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
5. In geval van verzuim van Break Into The Box als bedoeld in het vorige lid, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN CONFORMITEIT
1. Break Into The Box staat ervoor in dat iedere Fysieke Box aan de Overeenkomst beantwoordt en al die eigenschappen bezit die de Wederpartij redelijkerwijs mocht verwachten. Een eventueel door Break Into The Box, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Break Into The Box kunnen doen gelden (conformiteit).
2. De Wederpartij dient op het moment van afleveren van de Fysieke Box(en) direct te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en). Indien de Fysieke Box(en) naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Break Into The Box.
3. In geval van ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dient de Wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen aan Break Into The Box.
4. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan de Consument er geen beroep meer op doen dat het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Break Into The Box is geklaagd.
5. Geen geldige gronden voor de stelling dat een Fysieke Box niet aan de Overeenkomst beantwoordt zijn in elk geval gebreken van de Fysieke Box(en) die het gevolg zijn van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Break Into The Box dan wel haar toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder worden niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Break Into The Box zijn uitgevoerd.
6. Beantwoordt het geleverde niet aan de Overeenkomst, dan kan de Wederpartij eisen:
a) aflevering van het ontbrekende;
b) herstel van het geleverde, mits Break Into The Box hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
c) vervanging van het geleverde, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het geleverde na het tijdstip dat de Wederpartij redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat zij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.
7. Herstel of vervanging kan van Break Into The Box niet gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de Wederpartij toekomt, gelet op de waarde van het geleverde indien zij aan de Overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de Wederpartij veroorzaakt.
8. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de Overeenkomst, dan heeft de Wederpartij, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake, voorts de bevoegdheid om de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.
9. De in het vorige lid bedoelde bevoegdheden van de Wederpartij ontstaan pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van Break Into The Box niet gevergd kunnen worden, dan wel Break Into The Box tekort is geschoten in de nakoming binnen een redelijke termijn van haar verplichting voortvloeiende uit lid 6.
10. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Break Into The Box uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
11. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Break Into The Box bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT
1. Break Into The Box is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers of externe dienstverleners van Break Into The Box.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Break Into The Box bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Vorenstaande geldt tenzij aan het bedoelde gedeelte geen zelfstandige waarde toekomt.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Break Into The Box is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Break Into The Box ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Break Into The Box in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Break Into The Box gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van al haar betalingsverplichtingen jegens Break Into The Box heeft gesteld.
3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Break Into The Box uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Wederpartij is verplicht de schade die Break Into The Box ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien Break Into The Box de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen van Break Into The Box op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van Break Into The Box vermeldt de totaalprijs bestaande uit de jaarprijs voor toegang tot de Webruimte en de eenmalige koopprijs van de Fysieke Box(en). Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden de eventuele bezorgkosten van de Fysieke Box(en) vermeld.
2. Betaling van de bedragen als bedoeld in lid 1 geschiedt bij het sluiten van de Overeenkomst. Ter zake eventuele stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst verstrekt de Wederpartij middels het verrichten van de eerste betaling een machtiging voor het automatisch incasseren van de eventuele jaarlijkse vervolgtermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Break Into The Box is gerechtigd de door haar gehanteerde jaarprijs voor toegang tot de Webruimte te wijzigen. Break Into The Box doet daarvan uiterlijk twee maanden vóór inwerkingtreding daarvan Schriftelijk mededeling aan de Wederpartij. Gedurende de bepaalde looptijd van de Overeenkomst zal Break Into The Box het jaarlijkse door de Wederpartij verschuldigde bedrag niet verhogen.
4. In geval de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de alsdan door Break Into The Box op de factuur vermelde termijn. In die gevallen is Break Into The Box, onverminderd het bepaalde in lid 7 en 8, voorts gerechtigd de aan de intrekking c.q. stornering verbonden kosten, alsook per factuur naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening te brengen.
5. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum met inachtneming van de instructies die op de factuur zijn vermeld.
6. Break Into The Box is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Break Into The Box kan worden toegerekend.
2. Break Into The Box is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor eventuele (letsel)schade als gevolg van het uitvoeren van de escape games.
3. Break Into The Box is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Wederpartij voor toegang tot de Webruimte.
4. Break Into The Box spant zich in om de juiste werking van de Webruimte te optimaliseren. Echter kan Break Into The Box niet garanderen dat de voorzieningen daarvan steeds onbeperkt beschikbaar zijn en dat al deze voorzieningen steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Break Into The Box ter zake is uitgesloten.
5. Break Into The Box is te allen tijde bevoegd de Webruimte of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen, met name indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, upgrades, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van de Webruimte of servers van Break Into The Box of derden. Alle aansprakelijkheid van Break Into The Box als gevolg van dergelijke ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van de Webruimte of onderdelen daarvan, is uitgesloten.
6. Indien de Webruimte verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites van derden, is Break Into The Box nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
7. Break Into The Box spant zich naar alle redelijkheid in de Webruimte en de overige systemen van Break Into The Box te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Break Into The Box is echter nimmer aansprakelijk voor schending van rechten van de Wederpartij door derden.
8. Break Into The Box is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Break Into The Box is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 10, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Break Into The Box in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Break Into The Box aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Break Into The Box toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
9. Mocht Break Into The Box aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Break Into The Box te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Break Into The Box hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Break Into The Box ter zake vervalt.
10. De aansprakelijkheid van Break Into The Box is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Break Into The Box betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Break Into The Box nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Break Into The Box afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Break Into The Box dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Break Into The Box een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de Fysieke Box(en) niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), door verloop van twee jaren.
12. Ten aanzien van de levering van de Fysieke Box(en) aan Consumenten strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
13. De Wederpartij is jegens Break Into The Box aansprakelijk voor alle schade die door haar is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden en schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de Webruimte of onderdelen daarvan beïnvloeden. De Wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle kosten die Break Into The Box als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat zij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan.
14. Indien en voor zover de Wederpartij inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Wederpartij Break Into The Box van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT
Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de samenstelling van de Fysieke Boxen, de escape games als zodanig, de Website en Webruimte en alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de naam “Break Into The Box”, de vormgeving, werking, beelden en teksten op de Website en Webruimte, behoren toe aan Break Into The Box. Het is de Wederpartij verboden het materiaal waarop de rechten van Break Into The Box rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken, te delen, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken anders dan voortvloeit uit de aard en strekking van de Overeenkomst.

ARTIKEL 14. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Break Into The Box dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Break Into The Box.
2. Bij Break Into The Box ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN
1. Alle door Break Into The Box geleverde Fysieke Boxen blijven haar eigendom totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Break Into The Box aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.